Jóváhagyva

Tai Qi Boxing Sport Egyesület

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Hatályos 2018. május 25. napjától

Tartalom

I.    Adatkezelő adatai ................................................................................................................................................................4

II.    Fogalom-meghatározások ...............................................................................................................................................4

III.    Szabályzat célja és hatálya ..........................................................................................................................................5

IV.    Társaság által végzett adatkezelés esetei .............................................................................................................5

IV/A. [Ügyfelekkel kapcsolatban végzett adatkezelés] ..............................................................................................6

IV/B. [A munkaerőfelvétel során végzett adatkezelés]...............................................................................................8

IV/C. [A Társaság vezető tisztségviselői, munkavállalói és a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek adatainak kezelése] .......................................................................................9

IV/D. [Kamera segítségével gyűjtött adatok kezelése]............................................................................................ 12

IV/E. [Webshop ügyfelekkel kapcsolatos adatkezelés] ........................................................................................... 13

IV/F. [Online látogatókkal kapcsolatos adatkezelés] ............................................................................................... 13

V.    A személyes adatok jogosultjainak jogai ................................................................................................................ 15

V/A. [Helyesbítéshez való jog] .......................................................................................................................................... 16

V/B. [Elfeledtetéshez való jog] .......................................................................................................................................... 16

V/C. [Adatkezelés korlátozásához való jog] ................................................................................................................ 17

V/D. [Adathordozhatósághoz való jog] ........................................................................................................................ 17

V/E. [Tiltakozáshoz való jog].............................................................................................................................................. 18

VI.    Az Adatkezelési felelős .............................................................................................................................................. 18

VII.    Adatbiztonság és az adatok tárolásának rendje.............................................................................................. 19

VIII.    Adatok továbbításának rendje ............................................................................................................................... 20

IX.    Adatvédelmi incidens esetén követendő protokoll ....................................................................................... 21

X.    Jogorvoslat ............................................................................................................................................................. 24

XI.    Záró rendelkezések .................................................................................................................................................. 2

1. számú melléklet – Adatkezelési Tájékoztató (tag) .................................................................................................... 26

2. számú melléklet – Természetes személy(tag) hozzájáruló nyilatkozata  .......................................................... 29

3. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató (Munkaerő-felvétel) ...................................................................... 31

4. számú melléklet – Hozzájáruló nyilatkozat (Munkaerő-felvétel) ........................................................................ 34

5. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató (Alkalmazottak) ............................................................................... 35

6. számú melléklet – Hozzájáruló nyilatkozat (Alkalmazottak) ................................................................................. 38

7. számú melléklet – Pályázati eljárás ................................................................................................................................ 40

8. számú melléklet – Helyesbítés iránti kérelem ............................................................................................................. 41

9. számú melléklet – Törlési kérelem ...............................................................................................................................43

10. számú melléklet – Adatkezelés korlátozására vonatkozó kérelem .................................................................. 44

11. számú melléklet – Adathordozásra vonatkozó kérelem ...................................................................................... 46

12. számú melléklet – Tiltakozás ...................................................................................................................................... 47

13. számú melléklet – Adatkezelési Nyilvántartás.............................................................................................................0

14. számú melléklet – Adattovábbítási nyilvántartás .......................................................................................................0

15. számú melléklet – Nyilvántartás adatvédelmi incidensekről .................................................................................2

16. számú melléklet – Tájékoztatás adatvédelmi incidensről .......................................................................................5

17. számú melléklet – Jelentés adatvédelmi incidensről ................................................................................................6

,,A Tai Qi Boxing Sport Egyesület(továbbiakban :Egyesület/rendelkezett

az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekinteté- ben történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló – és 2018. május 25. napjától alkalmazandó – (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR), a GDPR által nem szabályozott körben az információs önrendelkezési jogról és az információszabad-

ságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotörvény), valamint az Egyesülettel kapcsolatba kerülő természetes személy ügyfelek, illetve munkavállalóink, továbbá egyéb személyek személyes adatainak fokozott védelme, illetve ezen személyes adatok jogszerű, tisztességes és átlátható kezelése, valamint felhasználása módjának meghatározása céljából a változó jogszabályi környezethez alkalmazkodás, és Tai Qi Boxing Sport Egyesület adatvédelem iránti elkötelezettsége, ezzel együtt ügyfeleink és üzleti partnereink irányába fennálló bizalom fenntartása érdekében

AZ ALÁBBI SZABÁLYZATOT ALKOTJA:

I.    Adatkezelő adatai

Adatkezelő cégneve: Tai Qi Boxing Sport Egyesület

Adatkezelő székhelye: 4400 Nyíregyháza Mátyás u. 4.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: [CÉGJEGYZÉKSZÁM] 15-02-0001096

Adatkezelő adószáma: 18791264-1-15

Adatkezelő telefonszáma: +36-70-5095989

Adatkezelő elektronikus elérhetősége: http://milosifu.mindenkilapja.hu/ milosifu@chello.hu Facebook:Tai Qi Miló

II.    Fogalom-meghatározások

A jelen Szabályzat alkalmazásában:

1.    adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet (pl. gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, le- kérdezés, felhasználás, továbbítás, törlés), amelyet a Egyesület a hatályos Sporttörvényben és a Társadalmi szervezetekre vonatkozó hatályos törvényekben előírt és engedélyezett illetve a saját alapszabályában megfogalmazott tevékenysége keretében végez;

2.    adatkezelő: a GDPR 4. cikk 7. pontjában meghatározott körben a Egyesület;

3.    adatvédelmi incidens”: a GDPR 4. cikk 12. pontjában meghatározott körülmény;

4.    Hatóg: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;

5.    szelyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ, amelynek eredményeként a természetes személy közvetlen vagy

közvetett módon, különösen valamely azonosító, így név, személyazonosításra alkal-

mas igazolvány adatai, helyadatok alapján egyedileg beazonosítható;

6.    „ügyfél”: a Egyesület a hatályos Sporttörvényben és a Társadalmi szervezetekre vonatkozó hatályos törvényekben előírt és engedélyezett illetve a saját alapszabályában megfogalmazott tevékenysége keretében vele kapcsolatba kerülő és a személyes adatait kezelő természetes személyt;

III.    Szabályzat lja és hatálya

7.    A jelen Szabályzat célja hogy, a Egyesület a hatályos Sporttörvényben és a Társadalmi szervezetekre vonatkozó hatályos törvényekben előírt és engedélyezett illetve a saját alapszabályában megfogalmazott tevékenysége keretében a 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket a  Egyesület adatkezelése során munkavállalói, valamint az adatkezeléssel foglalkozó adminisztrációs önkéntesek, a vele kapcsolatba kerülő természetes személy ügyfelek és egyéb természetes személyek személyes adatainak kezelése alkalmával kötelesek a GDPR, az Infotörvény, valamint a jelen Szabályzat rendelkezéseinek mindenek felett álló megtartására.

8.    A Egyesület a személyes adatok kezelése során köteles megtartani az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokban meghatározott alábbi elveket (GDPR 5. cikk (1) bekezdés):

     a.)  jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság;

b.)  célhoz kötöttség;

c.)  adattakarékosság;

d.)  pontosság;

e.)  korlátozott tárolhatóság;

f.)   integritás és bizalmas jelleg;

g.)  elszámoltathatóság.

9.    A Egyesület a beépített és alapértelmezett adatvédelem kívánalmának megfelelően valamennyi adatkezelési tevékenysége során az adatvédelem elveit, illetve az adatvéde- lemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi követelményeket megtartva jár el az elszámoltathatóság és a személyes adatok jogosultjai jogainak és szabadságainak vé- delme érdekében.

IV.        Egyesület  által végzett adatkezelések

10. A Egyesület által végzett valamennyi adatkezelés adatvédelem hatálya alá tartozik. A Egyesület személyes adatok vonatkozásában adatkezelésre csak akkor jogosult, ha arra jogcímmel rendelkezik.

11. A Egyesület személyes adatokon végzett adatkezelést, személyes adatok megismerését, gyűjtését vagy felhasználását csak abban az esetben jogosult végezni (akkor rendelkezik jogcímmel),

a.)  ha ahhoz a személyes adat jogosultja kifejezett hozzájárulását adta a személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő megismeréséhez és kezeléséhez;

b.)  amennyiben az adatkezelés a Egyesület vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésé- hez szükséges;

c.)  az adatkezelés az alapszabályban rögzített tevékenységhez szükséges

d.)  a sporttevékenység eredményességi közzétételéhez rendelkezik a természetes személy beleegyezésével

12. A Egyesület adatkezelési tevékenységét adatfeldolgozó igénybevétele nélkül végzi, kivétel a hatályos Sporttörvény rendelkezéseiben lefektetett adatszolgáltatási kötelezettséget.

IV/A. Ügyfelekkel kapcsolatban végzett adatkezes

13. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés célja a mindenkori hatályos Sporttörvénnyel és a Társadalmi szervezetekre vonatkozó hatályos törvényekben előírt és engedélyezett illetve a saját alapszabályában megfogalmazott tevékenysége keretében a 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket betartva:

a)     a Egyesület és a személyes adat jogosultja közötti, a Egyesület  tevékenységével összefüggésben a sportoló, edző, sportbíró nyilvántartása és eredményeinek  nyilvántartása

b)     a sportág versenyrendszerének működtetésével kapcsolatban az     azon résztvevők személyes adatkezelése

c)    a nemzetközi rendezvényeken résztvevő és a saját rendezésű nemzetközi rendezvényeken résztvevők adatkezelése

14. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés időtartama: a személyes adat jogosultja részéről megadott hozzájárulás megadásától kezdődően a törlésre vonatkozó kérelem illetve a tagsági viszony megszűnése esetén annak időpontjától számított 30 nap. Kivételt képez a Hatályos Sporttörvény eredményességi adatnyilvántartásának szabályozása alá eső időszakra vonatkozó adatok megörzésének ideje.

15. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés módja: papír alapú vagy elektronikus nyilvántartás vezetése, illetve személyes adatokon végzett papír alapú vagy elektronikus művelet.

16. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés csak abban az esetben jogszerű, ha ahhoz a Egyesület  megfelelő jogcímmel rendelkezik. Amennyiben ez a jogcím a hozzájáruláson alapuló adatkezelés (11. a) pont), úgy az adatkezelés jogszerűségének feltétele, hogy a Egyesület a jelen alfejezetben meghatározott rendelkezések figyelembevételével jár el. Az ügyfél a hozzájáruló nyilatkozata vagy az Adatkezelési Szabályzat írásban történő elfogadásának  megtételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Egyesület az adataival e- Szabályzatban megfogalmazottak szerint/és rendelkezzen és kezelje azokat.

17. A Egyesület – hozzájáruláson alapuló adatkezelés keretében –  a természetes személynek az alábbi adatai megismerésére és kezelésére jogosult:

a.)  a természetes személy személyazonosító adatait, így a személyes adat jogo- sultja személyazonosító igazolványának, lakcímet igazoló hatósági igazolvá- nyának, adóazonosító jelet igazoló hatósági igazolványának adattartalmát;

b.)   személyes adat jogosultjának elérhetősége (telefonszáma, email címe);

c.)  a Egyesületben tagsággal rendelkező természetes személy sport egészségügyi adataival, amelyek a hatályos Sporttörvényben a sporttevékenység végzéséhez megfogalmazásra kerültek/ sportedzés, versenyzés, sportszakember tevékenység/

d)    a sportszakemberképzésben résztvevő természetes személyek szakképzettségének adatai, a továbbképzések tekintetében

18. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés során a személyes adat jogosultját a Egyesület a  létrehozandó tagsági jogviszony létesítését megelőzően – a természetes személlyel való első kapcsolatfelvétellel egyidőben – köteles tájékoztatni

a.)  a Egyesület, illetve a Egyesület képviselőjének nevéről, elérhetőségéről;

b.)  arról, hogy a tagsági jogviszony csak abban az esetben jöhet létre, ha az ahhoz szükséges személyes adatainak Egyesület általi ismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul, illetve e hozzájárulás visszavonhatóságáról;

c.)  az adatkezelés pontos céljáról, jogalapjáról, konkrét terjedelméről;

d.)  a személyes adatok címzettjeiről, illetve kategóriáiról;

e.)  a személyes adat tárolásának tervezett idejéről;

f.)   a személyes adat jogosultját megillető jogokról;

g.)  a Hatóságnak címzett panasz, vagy bírósági jogorvoslat előterjesztésének lehető- ségéről.

A tájékoztatást a Egyesület az 1. sz. melléklet felhasználásával és a személyes adat jogosultjának történő megküldésével, illetve részére történő hozzáférhetővé tétellel kö- teles teljesíteni.

19. A Egyesület a tájékoztatást tömören és közérthetően köteles megadni az ügyfélnek. A tájékoztatás megadása mellett a Egyesület köteles a jelen Szabályzatot az ügyfél részére hozzáférhetővé tenni, kérésére elektronikus formában ügyfél elektronikus kézbesítési címére megküldeni.

20. A személyes adat jogosulja a tájékoztatást követően önként jogosult eldönteni, hogy a Egyesületgel kíván e tagsági jogviszonyt létrehozni. A hozzájárulása akkor jogszerű, ha az

a)   önkéntes;

b)   konkrét adatkezelésre (meghatározott – egy vagy több – tagsági jogviszonnyal

kapcsolatban) vonatkozik;

c)    megfelelő tájékoztatáson alapul; és

d)   egyértelmű akaratnyilatkozat.

21. A személyes adat jogosultjának hozzájárulásán alapuló adatkezelés feltétele, hogy a személyes adat jogosultja a személyes adatok kezeléséhez a Egyesületgel létrejövő tagsági viszonyát megelőzően a Egyesület adatkezelési tájékoztatóját, a Egyesület adatkezelésének célját, illetve az adatkezelés tényét, valamint a megismerni és kezelni kívánt adatok körét elismerje és az adatkezeléshez hozzájáruljon a Egyesület számára a jelen Szabályzat 2. sz. melléklet tartalmával megegyező nyilatkozat aláírásával.

22. A Egyesület szerződéses kapcsolat esetén jogosult az ügyfél mint személyes adatok jogosulja hozzájáruló nyilatkozatát a Egyesület és az ügyfél között kötendő szerződés rendelkezései között megfogalmazni. Az ilyen rendelkezést tartalmazó szerződés alá- írásával az ügyfél egyben személyes adatai Egyesület általi megismerésére és kezelése vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát is megteszi.

23. Az ügyfél hozzájáruló nyilatkozatában köteles megjegyezni, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés mellett kifejezetten megértette a Egyesület arra vonatkozó tájékoztatását, hogy adatkezelésre a Egyesület az ügyféllel kapcsolatban egyéb jogcímen is jogosult lehet.

24. Amennyiben a személyes adatok jogosultja a személyes adatai kezeléséhez nem járul hozzá, vagy megtagadja az 2. sz. melléklet tartalmával megegyező tartalmú nyilatkozat aláírását, úgy a Egyesület tagsági jogviszonyt az érintett természetes személlyel nem létesíthet. A személyes adat jogosultja hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásával a Egyesület köteles a személyes adatkezeléshez mint előfeltételhez kapcsolódó tagsági jogviszony megszüntetésére.

25. A Egyesület köteles minden nyilvántartásából törölni azt a személyes adatot, amelynek jogosultjával tagsági jogviszonya bármely okból megszűnt, kivéve, amennyiben a személyes adatok további kezeléséhez a jogosult hozzájárult vagy amennyiben a sze- mélyes adatok megőrzését a Egyesület számára jogszabály (pl. adójogi jogviszony) írja elő.

IV/B. [A munkaerő-felvétel és a pályázat útján elnyerhető rendezvény szervezés  során gzett adatkezelés]

26. A Egyesület munkaerő-felvétel és a pályázat útján elnyerhető rendezvény szervezés  során jogosult megismerni a Egyesület által meghirdetett pozícióra vagy rendezvényszervezésre jelentkező természetes személy pályázati anyagában megadott személyes adatait, amelyet közvetlenül vagy közvetve juttat el a Egyesülethoz. A jelentkező köteles erre vonatkozó hozzájárulását a jelen Szabályzat 4. sz. melléklet tartalmával megegyező nyilatkozat útján megtenni. A jelentkező hozzájárulása akkor tekinthető jog- szerűnek, ha

a)   az önkéntes;

b)   pályázatának elbírálására vonatkozik;

c)    megfelelő tájékoztatáson alapul;

d)   egyértelmű akaratnyilatkozat.

27. A Egyesület a jelentkező által megküldött pályázati anyag Egyesülethoz történő beérkezését követően köteles (postai vagy elektronikus levél formájában) – az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával – tájékoztatni a jelentkezőt a Egyesület jelentkezővel kapcsolatos adatkezeléséről (a jelen Szabályzat 3. sz. mellékletét képező tájékoztatás megküldésével), és – amennyiben hozzájáruló nyilatkozatot nem tett – arról, hogy hozzájáruló nyilatkozatát milyen formában teheti meg. A hozzájáruló nyilatkozat megtételét megelőzően a Egyesület a pályázati anyagban rögzített személyes adatok megismerésére nem jogosult.

28. A Egyesület a jelentkező pályázati anyagában meghatározott személyes adatokat kizárólag a munkaerő-felvétel vagy a pályázat útján elnyerhető rendezvény szervezés  céljából, a jelentkező alkalmasságának megállapítása érdekében ismerheti meg és kezelheti. Amennyiben az adott jelentkező vonatkozásában a pályázat sikertelen vagy a Egyesület által tett ajánlatot a jelentkező elutasítja, úgy a Egyesület a jelentkező valamennyi általa kezelt személyes adatát késedelem nélkül törölni köteles és erről előzetes köteles tájékoztatni a jelentkezőt. Amennyiben a pályázat elbírálása sikeres, úgy a jelentkező által megadott azon adatok, amelyeket a munkáltatói vagy rendezvényszervezési jogcím birtokában kezelhet, a kezelt személyes adatok részét képezik azzal, hogy annak kezeléséhez a leendő munkavállaló vagy rendezvényszervező – a munkaszerződés/rendezvényszervezési megbízás aláírását megelőzően – köteles hozzájárulni.

29. A Egyesület a jelentkezőről – a pályázati anyagában megadott személyes adatokon túl  egyéb forrásból személyes adatot nem szerezhet be és nem teheti a szűrési feltételek részévé, kivéve, amennyiben a Egyesület jogos ér-dekének érvényesítéséhez szükséges körben a jelentkező közösségi médiaprofiljának vizsgálata során olyan adat válik a Egyesület számára hozzáférhetővé, amely a jelentkező pályázati anyagából hiányzik.

IV/C. [A Egyesület vezető tisztségviselői, munkavállalói és a Egyesülettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb szelyek adatainak kezelése]

30. A Egyesület jogosult kezelni a Egyesület vezető tisztségviselőinek, munkavállalóinak, valamint a Egyesülettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek személyes adatait amennyiben

d)    az adott személyes adat kezeléséhez a személyes adat jogosultja hozzájárult (pl. munkaerő-felvétel során megadott adatok további kezeléséhez való hozzájárulás, munkavállaló bankszámlaszáma a munkabér utalása céljából, végzettséget igazo- ló bizonyítvány másolata);

e)    az szerződés teljesítéséhez szükséges (pl. nyilvántartások vezetése);

f)     az jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges (pl. adózási kötelezettség teljesítése);

g)    az a Egyesület ( vagy a munkavállaló  ) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

31. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés célja: a Egyesülettel vezető tisztségviselői felada- tok ellátására irányuló jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony létrehozása, fenntartása, e jogviszonyokból eredő jogok gyakorlása és kö- telezettségek (pl. adóelőleg megfizetése) teljesítése, jogviszony megszüntetése.

32. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés időtartama:

a)   jogszabályi kötelezettségként meghatározott adatkezelés esetén a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartam;

b)   a személyes adat jogosultja részéről megadott hozzájárulást tartalmazó nyilatkozat aláírásától kezdődően a jogviszony megszűnését követő 5 évig;

c)   minden olyan hozzájárulás alapján kezelt személyes adat esetén, amelyik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

2017. évi LIII. törvény 56-57. § rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az adatkezelés időtartama: a tagsági jogviszony megszűnését követő 8 évig.

33. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés módja: papír alapú vagy elektronikus nyilvántartás vezetése, illetve személyes adatokon végzett papír alapú vagy elektronikus művelet. Az érintett a hozzájáruló nyilatkozat megtételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Egyesület az érintett – vezető tisztségviselő jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoz- tatásra irányuló egyéb jogviszony létesítéséhez, illetve fenntartásához, megszünteté- séhez szükséges és elengedhetetlen – személyes adatait tartalmazó okmányról, illetve egyéb iratról fénymásolatot vagy elektronikus másolatot készítsen, és a személyes adatok megőrzését e másolat megérzésén keresztül teljesítse. A Egyesület az így ké- szült másolatot az érintettre vonatkozó egyéb iratokkal együtt olyan helyen köteles megőrizni, ahol azokhoz illetéktelen személy nem férhet hozzá.

34. A jelen alfejezet szerinti adatkezeléssel érintett személyes adatok köre:

a)   az érintett családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve, lakcíme, illetve ennek hiányában tartózkodási címe, személyazonosító száma, személyazonosító igazolvány száma, adóazonosító jele, továbbá mindazon adatok, amelyeket – az érintett hozzájárulását nem igénylő módon jogszabályi kötelezettség teljesítéseként – a munkáltató Egyesület megis- merni és kezelni köteles, így különösen, de nem kizárólagosan a vezető tisztségvi- selő(k), munkavállalók vagy foglalkoztatottak személyi nyilvántartása, munkaidő nyilvántartása, szabadság nyilvántartása, bérnyilvántartás, utazási költségtérítés nyilvántartás, munkavédelmi oktatás nyilvántartás, egészségügyi alkalmassági nyil- vántartás részét képező személyes adatok;

b)   az érintett bankszámlájának száma, illetve a bankszámlát vezető pénzintézet neve, amennyiben a személyes adat jogosultja a munkabérét (egyéb ellenszolgáltatást) átutalás útján kéri megfizetni, a végzettséget igazoló bizonyítvány másolata és a vonatkozó személyes adat megismeréséhez kifejezett hozzájárulását adta;

c)    amely egyébként a szerződés teljesítéséhez vagy a Egyesület (illetve a foglalkozta- tott) jogos érdekében (pl. tulajdonvédelem, kárfelelősség) érvényesítéséhez szük- séges.

35. A Egyesülettel vezetői tisztségviselői jogviszonyban, munkaviszonyban vagy foglalkoz- tatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb természetes személyek kötelesek a Egyesület által – e jogviszonyuk létesítéséhez, fenntartásához, megszüntetéséhez feltétlenül szükséges – személyes adataik kezeléséhez e jogviszony létrejöttét megelőzően hozzájárulni a jelen Szabályzat 6. sz. mellékletét képező nyilatkozat aláírásával.

A Egyesület a 6. sz. mellékletben foglalt hozzájáruló nyilatkozat aláírását megelőzően köteles a személyes adat jogosultját tájékoztatni

a.)  a Egyesület, illetve a Egyesület képviselőjének nevéről, elérhetőségéről;

b.)  arról, hogy a vezető tisztségviselői jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony csak abban az esetben jöhet létre, ha az ahhoz szüksé- ges személyes adatainak Egyesület általi ismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul;

c.)  az adatkezelés pontos céljáról, jogalapjáról, konkrét terjedelméről;

d.)  a személyes adatok címzettjeiről, illetve kategóriáiról;

e.)  a személyes adat tárolásának tervezett idejéről;

f.)   a személyes adat jogosultját megillető jogokról;

g.)  a Hatóságnak címzett panasz, vagy bírósági jogorvoslat előterjesztésének lehető- ségéről.

A Egyesület a tájékoztatást az 5. sz. melléklet megfelelő alkalmazásával köteles teljesíteni.

36. A Egyesület a tájékoztatást tömören és közérthetően köteles megadni. A tájékoztatás megadása mellett a Egyesület köteles a jelen Szabályzatot az vezető tisztségviselő, munkavállaló, Egyesülettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy részére mindenkor hozzáférhetővé tenni, kérésére elektronikus formában a személyes adat jogosulja elektronikus kézbesítési címére megküldeni.

37. A személyes adat jogosulja a tájékoztatást követően önként jogosult eldönteni, hogy a Egyesülettel kíván-e vezető tisztségviselői jogviszonyt, munkaviszonyt vagy foglalkoz- tatásra irányuló egyéb jogviszonyt létrehozni. A személyes adat jogosultjának hozzájá- rulása akkor jogszerű, ha az

a)   önkéntes;

e)   a vezető tisztségviselői jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony létesítésére, fenntartására, e jogviszonyokból eredő jogok gya- korlására és kötelezettségek teljesítésére, jogviszony megszüntetésére vonatkozik.

f)    megfelelő tájékoztatáson alapul; és

g)   egyértelmű akaratnyilatkozat.

38. A Egyesület köteles minden nyilvántartásából törölni azt a személyes adatot, amelynek jogosultjával szemben a vezető tisztségviselői jogviszony, munkaviszony vagy foglal- koztatásra irányuló egyéb jogviszony bármely okból megszűnt, és az adatkezelés ha- tárideje letelt, kivéve, amennyiben a személyes adatok további kezeléséhez a jogosult hozzájárult, vagy a személyes adatok megőrzését a Egyesület számára jogszabály (pl. adójogi jogviszony) írja elő, továbbá amennyiben annak kezelésére a Egyesület jogos érdekének érvényesítése érdekében szükség van. Amennyiben a vezető tisztségviselő, munkavállaló vagy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy foglal- koztatásra irányuló szerződése versenytilalmi klauzulát tartalmazott, úgy e jogviszony megszűnését követően – a versenytilalmi klauzulában meghatározott időtartamra – a Egyesület jogosult követni a személyes adat jogosultjának közösségi médiafelületét (így különösen Linkedin profilját) annak megállapítása érdekében, hogy a klauzulában meghatározott követelményeket az érintett megtartja-e. Amennyiben az érintett ver- senytilalmi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Egyesület az e pontban meghatáro- zott módon erre vonatkozóan megismert adatok felhasználására jogos érdekében ér- vényesítése céljából jogosult. Az adatok ilyen felhasználásához az érintett a jelen Sza- bályzat megismerésével és a  35. pontban megtett nyilatkozatával kifejezetten hozzájá- rul.

39. A Egyesület – az előző pontban meghatározottakon kívül – nem jogosult a vezető tiszt- ségviselő, munkavállaló, vagy a Egyesülettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy közösségi médiafelületeinek ellenőrzésére, illetve ilyen úton az érintettről adatok gyűjtésére. A Egyesület az érintett kizárólagos kezelésében lévő, ma- gáncélból használt közösségi médiafelületének Egyesület érdekében történő felhaszná- lását nem teheti kötelezővé (pl. ügyfélkör bővítése ismerősök útján).

40. A 35. pontban meghatározott hozzájáruló nyilatkozatnak ki kell terjednie a Egyesület tulajdonában álló, a vezető tisztségviselő, munkavállaló, a Egyesülettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy által munkavégzése során használt számí- tógépek, telefonok, gépjárművek és egyéb eszközök, továbbá programok és alkalma- zások (a továbbiakban: Eszközök) által naplózott adatokra is. Az Eszközök által végzett naplózás adatkezelésnek minősül, amennyiben a naplózott adat valamely vezető tiszt- ségviselőre, munkavállalóra vagy a Egyesülettel foglalkoztatásra irányuló jogviszony- ban álló egyéb személyre vonatkozó magán- és családi életének részét képező szemé- lyes adatnak minősül. Az ilyen adatkezelés csak abban az esetben jogszerű, ha az adatkezeléshez a személyes adat jogosultja – a 35-37. pontok rendelkezéseinek meg- felelő alkalmazásával – hozzájárult. Hozzájárulás hiányában is jogszerű az olyan napló- zott adatok kezelése, amelyek a vezető tisztségviselői jogviszonyból, munkaviszonyból vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból eredő kötelezettség teljesítése ke- retében keletkeztek és e jogviszonyra vonatkoznak. Ez utóbbi esetekben az adatkeze- lés jogalapja a szerződés teljesítése, jogos érdek érvényesítése vagy jogszabályi köte- lezettség teljesítése.  /VAGY/ A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, va- lamint a munka törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek, valamint a Egyesület érdekeinek figyelembevétele és a Egyesület által végzett tevékenység fenntartása érdekében a Egyesület vezető tisztségviselői, munkavállalói és a Egyesülettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek az Eszkö- zökön kizárólag a Egyesület tevékenységével összefüggő, munkaköri kötelezettség keretébe tartozó tevékenységet végezhetnek. Erre tekintettel e személyek tudomásul veszik, hogy az Eszközök által végzett naplózás, így a Egyesület ilyen adatkezelése akkor is jogszerű, amennyiben az Eszköz olyan adatot naplóz, amely valamely vezető tisztségviselő, munkavállaló vagy a Egyesülettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy magán- és családi életének részét; az érintettek 35. pont szerinti nyilatkozatukkal ehhez kifejezetten hozzájárulnak. Annak megelőzése érdekében, hogy a tilalom ellenére a Egyesület vezető tisztségviselőinek, munka- vállalóinak, illetve a Egyesülettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyeknek olyan adatait kezelje a Egyesület, amely a családi és magánélet része, a Egyesület jogosult egyes weboldalak elérését, illetve szolgáltatások igénybevételét korlátozni az Eszközökön. Az ilyen korlátozást megfelelő időben és az érintettek körében tett megfelelő tájékoztatást követően jogosult végrehajtani. Az Eszközök magáncélú felhasználásának korlátozása körében a Egyesület elrendelheti pl. a közösségi médiafelületek elérésének tiltását.

41. A Egyesület az otthoni és távmunka során az Eszköz, valamint a magáneszköz munka- helyi célú felhasználása esetén ezen eszköz által naplózott és az eszköz felhasználó ve- zető tisztségviselőhöz, munkavállalóhoz, vagy a Egyesülettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyhez kötődő adat megismerésére azzal a feltétellel, hogy az arányosság követelményét megtartva a Egyesület az eszközökön tárolt magáncélú adatokat nem ismeri meg és az adatkezelése a személyes adat jogosultjának családi és magánéletét nem érinti.

42. A Egyesület a vezető tisztségviselőnek, munkavállalónak, valamint a Egyesülettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személynek szóló tájékoztatásában köteles felhívni az érintett figyelmét arra, hogy – amennyiben a Egyesület ilyennel rendelkezik – a Egyesület által használatra átadott olyan Eszköz, amely – munkaidőn kívül is – helyadatot rögzítik (pl. okostelefon, gépjármű), helyadatának megismeréséhez a Egyesület kizárólag abból a célból jogosult, hogy az Eszköz helyét ellenőrizze vagyonvédelmi célból. Az ilyen adatkezelés munkaidőn kívül nem irányulhat arra, hogy a Egyesület a vezető tisztségviselő, munkavállaló, vagy a Egyesülettel foglalkoztatásra irányuló jogvi- szonyban álló egyéb személy (feltételezett) tartózkodási helyadatát megismerje. A Egyesület – amennyiben erre az adott Eszköz lehetőséget ad – köteles biztosítani, hogy munkaidőn kívül a használatra átadott Eszköz magáncélú felhasználása alkalmával az érintett az Eszköz helyadat szolgáltatását kikapcsolhassa.

IV/D. [Kamera segítségével gyűjtött adatok kezelése]

43. Ha a Egyesület tulajdonában álló, illetve használatában lévő ingatlanok és ingóságok védelme érdekében székhelyét, telephelyein és fióktelepein biztonsági kamerarendszert (a továbbiakban: biztonsági kamerarendszer) működtet, amely kizárólag magánterületen megtörtént eseményeket mozgóképi formában figyel meg folyamatosan. A Egyesület által végzett ilyen adatkezelés kizárólagos célja a Egyesület jogos érdekeinek védelme (vagyonvédelem), és semmilyen formában nem irányul ettől eltérő célra, így különösen arra, hogy a kamera által rögzített személyek helyadatait, vagy általuk végzett– nem jogellenes – tevékenységeket a Egyesület a továbbiakban e személyekkel kapcsolatban felhasználja.

44. A Egyesület a biztonsági kamerarendszer segítségével történő megfigyelésre, illetve az ezzel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozóan az érintettek figyelmét tájékoztatást tar- talmazó tábla (a továbbiakban: figyelmeztetés) elhelyezésével hívja fel. A Egyesület a fi- gyelmeztetést olyan jól látható helyeken és olyan méretben helyezi ki, hogy az érintett még a biztonsági kamerarendszer megfigyelési területére történő belépést megelőző- en tudomásul vehesse a megfigyelés és esetleges adatkezelés tényét, illetve döntést tudjon hozni arra vonatkozóan, hogy a figyelmeztetés ellenére a biztonsági kamera- rendszer megfigyelési területére be kíván-e lépni vagy sem. Amennyiben a figyelmez- tetés ellenére az érintett a biztonsági kamerarendszer megfigyelési területére belép, úgy e cselekedete – biztonsági kamerarendszer által rögzíthető esetleges – személyes adatai Egyesület általi megismeréséhez, rögzítéséhez és kezeléséhez történő hozzájáru- lásnak minősül.

45. A Egyesület által alkalmazott kamerarendszer tagjait, státuszukat, az egyes kamerák ál- tal megfigyelt területet a jelen Szabályzat 7. számú melléklete tartalmazza. Ez a mel- léklet tartalmazza továbbá annak a ténynek a rögzítését is, hogy az egyes kamerák az élőkép közvetítésén túl adatrögzítést is végrehajtanak-e vagy sem.

46. A kamera segítségével történő megfigyelésről, illetve az ezzel kapcsolatos adatkeze- lésről a Egyesület ügyfeleit, a Egyesület által meghirdetett pozícióra jelentkezőket, a Tár- saság vezető tisztségviselőit, munkavállalóit, a Egyesülettel foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló személyeket a jogviszony létrejöttét megelőzően, vagy – amennyiben a kamerarendszer kihelyezése időben ezt követően történt – a kamera- rendszer használatba vételét megelőzően tájékoztatja a 18., 27. és 35. pontokban meghatározott tájékoztatások részeként vagy azzal megegyezően.

47. Minden egyéb olyan személy vonatkozásában, akik nem a Egyesület ügyfelei, nem a Egyesület által meghirdetett pozícióra jelentkeznek, illetve nem a Egyesület vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy a Egyesülettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek a Egyesület e személy kérésére a kamerarendszer segítségével végzett adatkezelésre vonatkozóan tájékoztatást nyújt, és biztosítja, hogy az érintett az V. fejezetben meghatározott jogait gyakorolhassa, illetve a jelen Szabályzatot a Tár- saság székhelyén vagy [www.hkf.hu] honlapján megtekinthesse. Amennyiben az  ilyen személy a Egyesület a kamerarendszer által végzett megfigyelésre, illetve az ezzel kapcsolatos adatkezelésre  felhívó piktogramot és tömör szöveges tájékoztatása ellenére olyan területen tartózkodik, vagy egyébként olyan cselekményt végez, amelyet a kamera rögzít, a Egyesület akként tekinti, hogy az adatkeléshez  szükséges tájékoztatást ráutaló magatartással megértette.

48. A Egyesület a kamera segítségével rögzített mozgóképi anyagot annak rögzítésétől számítva 10 évig jogosult tárolni és kezelni.

IV/F. [Online togatókkal kapcsolatos adatkezelés]

49. A Egyesület a  http://milosifu.mindenkilapja.hu honlap használatával, illetve e honlapon keresztül a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jelentkezéssel jogosult – az érintett önkéntesen, előzetesen meghatározott és konkrét adatkezelés (hírlevélszolgáltatás, illetve fel- használó előzmények rögzítése a felhasználó élmény növelése érdekében) céljából történő adatkezeléshez való hozzájárulásával – kezelni a honlapot látogató személyek (je len alfejezetben a továbbiakban: Felhasználó) egyes személyes adatait.

50. A Egyesület kizárólag a Felhasználó előzetes hozzájárulásával jogosult a honlapon ke-resztül megadott személyes adatainak hírlevél szolgáltatás mint közvetlen üzletszerzés céljából történő felhasználására. Amennyiben a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából a Egyesület felhasználja, úgy az ilyen adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig érvényes.

51. A Felhasználó a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét a honlap „Fel- iratkozás hírlevélre” című parancsának aktiválásával, valamint igényelt személyes ada- tok megadásával jogosult jelezni. A Egyesület által a hírlevélszolgáltatás igénybevételére vonatkozóan igényelt személyes adatok a következők:

h)   a Felhasználó családi és utóneve;

i)    a Felhasználó kezelésében álló elektronikus levelezési (email) cím.

52. A Felhasználó hozzájárulása akkor jogszerű, ha az

a)   önkéntes;

b)   a hírlevélszolgáltatás igénybevételére vonatkozik.

c)   megfelelő tájékoztatáson alapul; és

d)   egyértelmű akaratnyilatkozat.

53. A Egyesület a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény leadását megelő- zően köteles tájékoztatni a Felhasználót a jelen alfejezetben meghatározott és a Felhasználóval kapcsolatos adatkezelés rendjéről. A Felhasználó a tájékoztatás megadását köteles elismerni az elektronikus felületen történő – a jelen alfejezet értelmében vég- zett adatkezeléssel történő hozzájárulását tartalmú – nyilatkozat megtételével. A nyilatkozat megtételét az elektronikus felületen elhelyezett jelölőnégyzetben elhelyezett jelzés igazolja, és amely jelzés megtétele a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény Egyesület részére történő megküldésének.

54. A Egyesület fenntartja a jogot arra, hogy a hírlevél szolgáltatást adott Felhasználó vo- natkozásában bármikor megszüntesse, amennyiben azt észleli, hogy a hírlevél szolgálatatást a Felhasználó a rendeltetési céljától eltérő célra használja.

56. A Felhasználó által hírlevél szolgáltatás igénybevételére megtett hozzájárulását bármi- kor visszavonhat a hírlevelekben jelzett „Leiratkozás a hírlevélre” című parancs aktivá- lásával. A hozzájárulás visszavonása a Egyesület általi tudomásulvételtől függetlenül hatályos, és a visszavonást követően a Egyesület hírlevél szolgáltatás nyújtására az adott Felhasználó vonatkozásában nem jogosult.

58. A Szolgáltató kezelésében álló www.hkf.hu honlap a honlapra történő látogatás tényénél fog- va a Felhasználó végberendezésében sütik segítségével adattárolást, illetve adatkeze- lést hajthat végre a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Felhasználó részére.  A sütik használatához a Felhasználónak minden esetben hozzájárulását kell adni a honlapon megjelenő „Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ” tájékoztató szöveg mellett, e hozzájárulás kinyilvánítására megadott „Megértettem az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használatát” ikon aktiválásával.

59. A Felhasználónak a sütik alkalmazására szóló hozzájárulását nem kötelező megadni ahhoz, hogy a honlapot látogatni tudja, ugyanakkor a hozzájárulás megadásának hiányában előfordulhat, hogy a honlap vagy annak egyes aloldalai nem működnek majd megfelelően, illetve a Felhasználó egyes adatokhoz való hozzáférését a honlap meg- tagadhatja. A „Megértettem az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használatát” ikon mellett elhelyezett „További információt kérek” ikon aktiválásá- val a Felhasználót a weboldal az Adatkezelési Szabályzat weboldal használatával kap- csolatos része kivonatát tartalmazó aloldalára irányítja.

60. A honlap használata során bizonyos felhasználói adatok automatikusan a Egyesület kezelésébe kerülnek. Ezek a következő adatok:

a)   Felhasználó honlappal való nyílt hálózaton keresztüli csatlakozást biztosító eszkö- zének egyes adatai;

b)   Felhasználó által használt IP cím.

Ezen adatok kezelésének kizárólagos célja, hogy a Egyesület honlap-látogatottsági adatokhoz jusson, illetve a honlappal kapcsolatban felmerülő esetleges hibákat, to- vábbá támadási kísérleteket megfelelően észlelni és naplózni tudja. Az ilyen adatkeze- lés jogalapja egyrészt a Felhasználó hozzájárulása, másrészt a Egyesület jogos érdeké- nek védelme. A Egyesület az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást jelen alfejezet tar- talmának honlapon történő közzétételével teljesíti, és a Felhasználó tudomásulvételét és hozzájárulását e körben a honlapra történő látogatásával mint ráutaló magatartás- sal adja meg a Egyesület részére.

61. Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy a Egyesület által üzemeltetett honlapon belépéshez használt felhasználó nevét és jelszavát jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhetővé ne tegye, ilyen személlyel azt ne közölje, ne semmi- sítse meg, ne veszítse el. A Egyesület nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó fel- használói nevét és jelszavát vagy a honlapon megadott egyéb adatait a jelen Szabály- zat, valamint az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelke- zéseitől eltérően kezeli, jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhetővé teszi, ilyen személlyel azt közli, megsemmisíti, elveszíti, és ebből közvetlenül vagy közvetet- ten joghátrány kockázata keletkezik számára.

62. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés időtartama: a személyes adat Egyesület általi rögzítésétől számított 10 év.

V.    A szelyes adatok jogosultjainak jogai

63. Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait a Egyesület – bármely oknál fogva – kezeli, a Egyesület adatkezelését illetően a következő jogosultságok ille- tik:

a.)  tájékoztatáshoz való jog;

b.)  helyesbítéshez való jog;

c.)  elfeledtetéshez való jog;

d.)  adatkezelés korlátozásához való jog;

e.)  adathordozhatósághoz való jog;

f.)   tiltakozáshoz való jog.

64. A személyes adat jogosultja a jelen fejezetben meghatározott jogát a Egyesülethoz el- juttatott kérelmével gyakorolhatja. A személyes adat jogosultja kérelmét elektroniku- san, papír alapon egyetemes postai szolgáltatás igénybevételével, vagy papír alapon a Egyesület székhelyén a Egyesület képviseletére jogosult vezető tisztségviselőjének, munkavállalójának vagy a Egyesülettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személynek történő átadással terjesztheti elő.

65. A kérelem átvételére jogosult személy a kérelmet a beérkezését következően haladék- talanul köteles továbbítani a Egyesület adatkezelési felelősének ügyintézés céljából. A Egyesület adatkezelési felelőse a kérelmet – annak kézhezvételét követően haladékta- lanul megvizsgálja – és amennyiben azt állapítja meg, hogy az nyilvánvalóan alaptalan vagy jogosulatlan személytől érkezett, úgy annak érdemi megvizsgálását elutasítja. Amennyiben a kérelem nem nyilvánvalóan alaptalan, illetve jogosult személy terjesz- tette elő, az adatvédelem felelős a kérelmet érdemben megvizsgálja. Az adatkezelési felelős a kérelem kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül értesíti a kérel- met előterjesztőt a kérelem elbírálásáról (a kérelem elutasításáról vagy a kérelem telje- sítéséről), illetve a megtett, illetve kezdeményezett intézkedésekről.

V/A. [Helyesbítéshez való jog]

66. Amennyiben a Egyesület pontatlanul vagy hiányosan kezeli a személyes adat jogosult- jának valamely személyes adatát, úgy a jogosult kérheti a Egyesülettet, hogy a pontatla- nul kezelt személyes adatot haladéktalanul helyesbítse, illetve a hiányosan kezelt sze- mélyes adatot haladéktalanul egészítse ki a jogosult által szolgáltatott és igazolt ada- tok alapján.

67. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) a helyesbítés iránti kérelmét az 8. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tar- talmilag megegyező nyilatkozat megtételével és a Egyesület részére történő megküldé- sével terjesztheti elő. Amennyiben a személyes adatot közokirat (pl. hatósági igazol- vány) tartalmazza, úgy a kérelmező köteles felmutatni, illetve másolatban a Egyesület részére átadni a személyes adat tartalmát igazoló közokiratot.

V/B. [Elfeledtetéshez való jog]

68. A személyes adatok jogosultja jogosult a Egyesülettől kérni személyes adatainak törlé- sét a Egyesület valamennyi nyilvántartásából. A Egyesület e kérelem beérkezését köve- tően haladéktalanul törli a törölni kért személyes adatokat, ha az alábbi indokok egyi- ke fennáll:

a)   a személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amely az adatkezelés alapját képezte;

b)   a személyes adatok jogosulja adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát visszavonta, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja;

c)   bebizonyosodik, hogy a személyes adatokat a Egyesület jogellenesen kezelte;

d)   jogszabályi kötelezettségnél fogva a Egyesület köteles a személyes adatok törlésére.

69. A személyes adat jogosultja a törlés iránti kérelmét a 9. sz. melléklet megfelelő kitölté- sével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és a Egyesület részére történő megküldésével terjesztheti elő.

70. A Egyesület a személyes adat törlését megtagadhatja, amennyiben a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott körülmények valamelyike fennáll.

V/C. [Adatkezelés kortozásához való jog]

71. A személyes adatok jogosultja jogosult kérni az Egyesülettet, hogy személyes adataira vonatkozó adatkezelést korlátozza amennyiben:

a.)  a személyes adatok jogosultja vitatja a Egyesület által gyűjtött és tárolt személyes adatai pontosságát, ezen adatok pontosságának vizsgálatára vonatkozó időtartamra; vagy

b.)  a Egyesület által végzett adatkezelés jogellenes, és a személyes adatok jogosultja a

gyűjtött és tárolt személyes adatainak törlését ellenzi; vagy

c.)  az adatkezelés célja megszűnt, és a Egyesületnak nincs szüksége a gyűjtött és tárolt személyes adatokra, de a személyes adatok jogosultja jogi igénye előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében kéri a további (korlátozott) adatkezelést; vagy

d.)  a személyes adatok jogosultja tiltakozási jogával él, a tiltakozási jog jogszerűségének kivizsgálásának idejére.

72. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) a korlátozás iránti kérelmét a 10. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartal- milag megegyező nyilatkozat megtételével és a Egyesület részére történő megküldésé- vel terjesztheti elő.

73. A korlátozás alá eső személyes adatot a Egyesület kizárólag tárolni jogosult. A korláto- zás alá eső személyes adaton adatkezelést végrehajtani a Egyesület kizárólag a jogosult előzetes írásbeli hozzájárulása vagy jogi érdekének előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében, továbbá az Európai Unió vagy tagállama fontos közérdekéből jogosult.

74. Amennyiben a személyes adat korlátozásának feltételei nem állnak fenn, úgy a Egyesület a korlátozást feloldja, és erről előzetesen köteles tájékoztatni a személyes adatok jogosultját.

V/D. [Adathordozhatósághoz való jog]

75. Az olyan személyes adat vonatkozásában, amelyet a Egyesület a személyes adat jogo- sultjának hozzájárulása alapján automatizált módon kezel a személyes adat jogosultja kérheti a Egyesületot, hogy az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatait a Társa- ság elektronikus formátumban – a GDPR 20. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint – a rendelkezésére bocsássa.

76. A Egyesület a gyűjtött és tárolt személyes adatok elektronikus formában történő átadá- sánál köteles figyelemmel lenni arra, hogy a személyes adatok jogosultja az elektroni- kus formában átadott gyűjtött és tárolt személyes adatait jogosult átadni másik adat- kezelőnek, vagy a Egyesületot felkérni arra, hogy e személyes adatokat közvetlenül küldje meg másik adatkezelőnek.

77. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) az adathordozás iránti kérelmét a 11. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és a Egyesület részére történő megküldésével terjesztheti elő.

V/E. [Tiltakozáshoz való jog]

78. A személyes adat jogosultja tiltakozhat a személyes adatainak Egyesület általi adatkezelése ellen, amennyiben a Egyesület az adatkezelést a Egyesület vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése érdekében hajtja végre.

79. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) a tiltakozás iránti kérelmét a 12. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartal- milag megegyező nyilatkozat megtételével és a Egyesület részére történő megküldésével terjesztheti elő.

80. A tiltakozó nyilatkozat Egyesület általi elfogadását követően a Egyesület nem jogosult az érintett személyes adatot a Egyesület vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése érdekében kezelni, kivéve, ha a Egyesület bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos ok igazolja, amelyek elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyik jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik

VI.    Az Adatkezelési felelős

81. A Egyesület valamennyi olyan vezető tisztségviselője, munkavállalója, illetve a Társa- sággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy, aki személyes ada- tokra vonatkozó adatkezelést folytat (pl. adminisztráció) köteles a jelen Szabályzat, va- lamint az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megtartására.

82. A Egyesület adatkezelési rendelkezések megtartásáért felelős és felhatalmazott sze